T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


Bulunduğunuz Yer:  Kamu Hizmet Standartları

 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

 

1

 

Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun

 

Matbu Dilekçe

Kira Kontratı

Tapu Belgesi

15 Gün

2

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 sayılı Kanunla eklenen Ek-2 madde gereğince; Görevleri nedeniyle tahsis edilen ortak kullanım alanından (Dışarıdan atanan Yönetici Apartman Görevlisi, Bekçi) tahliye işlemi

Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:

Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği, kat maliki ise tapu kayıt örneği, Tahliyesi istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/ yönetim kuruluna yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı,

iş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname,

İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına dair belge örneği

7 gün

3

Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi

Dilekçe ekinde aşağıda belirtilen belgeler eklenir:

Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,

Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,

Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,

Yapı kullanma(iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili Belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışında lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.

 

30 gün

4

Tüketici Sorunları Başvurusu

Matbu Dilekçe ekinde aşağıda belirtilen belgeler eklenir:

Fatura

Satış Fişi

Sözleşme v.b  

30 gün

5

Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi

Başvuru Belgeleri

1)Matbu Dilekçe

2)İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının aslı yada Belediyeden onaylı bir örneği

3)Vergi Levhası

4)Ruhsat sahibinin/ Sorumlu Müdürün nüfus cüzdanı fotokopisi

5)Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi

6)TİB onaylı filtre programı

15 gün

6

Apostille” tasdik şerhi

Apostil yapılması istenen imzaya yetkili kişi tarafından onaylanmış belge aslı veya noter onaylı sureti.

5 Dk.

7

İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu

Dilekçe

30 gün

8

3713 sayılı Kanun kapsamında başvuruların alınması.

Hak sahibi tarafından doldurularak imzalanmış, başvuru belgesi aslı.

10 Dk.

9

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince (Muhtaçlık Kararı)

1)Matbu Dilekçe

2)Mal Bildirim Formu ( 2 Adet)

  3)Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 4)Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,

5)Sağlık Kurulu Raporu ( %40 ve üzeri)

7 gün

 


 

İlk Müracaat Yeri

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

İsim

Ali ŞAHİN

İsim

Cumali ATİLLA

Unvan

Yazı İşleri Müdürü

Unvan

Etimesgut Kaymakamı

Adres

İstasyon Mah. Akasya Cd. N. 5/A 06790 Etimesgut / ANKARA

Adres

İstasyon Mah. Akasya Cd.N. 5/A 06790 Etimesgut / ANKARA

Tel.

(0312) 244 10 57

Tel.

(0312) 245 44 00

Faks

(0312) 244 02 05

Faks

(0312) 244 02 05

e-Posta

ali.sahin@icisleri.gov.tr

e-Posta

 cumali.atilla@icisleri.gov.tr 

MAL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

 

 

 

 

 

 

10

Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi

 1-Konusuna göre;

 a)İlgili idarenin yazısı

 b)Mahkeme kararı

 c)İdari para cezası karar tutanağı

 d)İlgilinin beyanı

15 DAKİKA

11

Teminat Alınması

 1-İhaleyi yapan kurumun yazısı

 2-Teminat olarak kabul edilecek değerler

15 DAKİKA

12

Kesin Teminat İadesi

1-İhaleyi yapan kurumun ilişiksizlik yazısı

2-Alındı belgesi

3-SGK ilişiksizlik belgesi

4-İhale konusu iş ile ilgili vergi borcu bulunmadığına dair belge

5-Nakit teminatların iadesinde ilgilinin banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe

6-Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi

45 DAKİKA

13

Geçici Teminat İadesi

1-İhaleyi yapan kurumun iadeye ilişkin yazısı

2-Alındı belgesi

3-Nakit teminatların iadesinde ilgilinin banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe4

4-Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgtesi

45 DAKİKA

14

Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler

1-Alındı belgesi

2-İlgili idarenin veya mahkemenin iadeye ilişkin yazısı

3-İlgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe

4-Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi

1 SAAT

15

Mahsup Belgesi Niteliğinde Muhasebe İşlem Fişi Verilmesi

Kimlik numarasını veya vergi numarasını içeren dilekçe

10 DAKİKA

16

Emanet İade İşlemleri

1-İlgilinin banka hesap bilgilerini ve kimlik numarasını içeren dilekçe

2-Alıdı belgesi(düzenlenmiş olması halinde)

3-Gerekli hallerde idarenin iade iade yapılmasına ilişkin yazı

4-Hak sahibi dışındakilere yapılacak ödemelerde yetki belgesi

30 DAKİKA

17

Kaybedilen Alındı Belgeleri İçin Tasdikli Suret Verilmesi

1-Dilekçe

2-Gerekli hallerde gazete ilanı

1 SAAT

 

 

İlk Müracaat Yeri

Mal Müdürlüğü

 

 

 

İsim

Gülşen KESKİNKILIÇ

 

İsim

Cumali ATİLLA

Unvan

Mal Müdürü

 

Unvan

Etimesgut Kaymakamı

Adres

İstasyon Mah. Akasya Cd.N. 5/B 06790 Etimesgut / ANKARA

 

Adres   

İstasyon Mah. Akasya Cd.N. 5/B 06790 Etimesgut / ANKARA

Tel.

(0312) 245 59 73

 

Tel.

(0312) 245 44 00

Faks

(0312) 245 65 02 

 

Faks

(0312) 244 02 05

e-Posta

sym06158@muhasebat.gov.tr 

 

e-Posta

cumali.atilla@icisleri.gov.tr 

 


İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

18

Nüfus Cüzdanı

         1)Mevcut Nüfus Cüzdanı 2001 Yılından Sonra Düzenlenmiş İse, son altı ay içinde çekilmiş iki adet fotoğraf  ve mevcut nüfus cüzdanı ile müracaat edilir.(Fotokopi fotoğraflar geçersizdir.)

         2)Mevcut Nüfus Cüzdanı 2001 Yılından Önce Düzenlenmiş İse, son altı ay içinde çekilmiş iki adet fotoğraf ve kimliği kanıtlayacak diğer belgeler(Fotoğraflı Güncel Uluslararası Aile Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport, Memur Cüzdanı, Avukat Kimlik Kartı, Basın Kartı, İkamet Tezkeresi, Yabancı Ülke Kimlik Kartı Veya Pasaportu) ile başvuru yapılır. (Fotokopi fotoğraflar geçersizdir.)

          3)Nüfus Cüzdanı Kayıp İse, resmi kurum veya mahalle muhtarından alınacak fotoğraflı nüfus cüzdanı talep belgesi, son altı ay içinde çekilmiş 1adet fotoğraf  ile başvuru yapılır. (Fotokopi fotoğraflar geçersizdir.)

-Nüfus Cüzdanı Talep Belgesinde yer alan fotoğraf ile müdürlüğümüze ibraz edilen fotoğraf aynı olacaktır.

- Nüfus cüzdanı reşit olan bireylerin sadece kendisine imza karşılığı teslim edilir. (noter vekâleti var ise vekile teslim edilir.)Reşit olmayan çocukların anne veya baba beyanına göre nüfus cüzdanı yenilenir.

- Anne babanın boşanması halinde ancak velayet sahibi çocuğun nüfus cüzdanını alabilir.

- Kişinin beyan ettiği veya nüfus cüzdanı talep belgesinde yer alan adres ile MERNİS veri tabanında kişiye ait kayıtlı adresin birbirini tutması gerekmektedir.(Tutmaması halinde öncelikle adres güncellemesi yapılır. Sonra nüfus cüzdanı düzenlenir.)

 

İlgili Memur İle Görüşmeye Başlandığı Andan İtibaren Ortalama 4-6 Dakika

19

Doğum Tescili

1-Doğum Bildirimini Anne veya Baba yapar.

-Doğum tescili doğumu gösteren resmi belge veya sözlü beyan ile yapılır.

-Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye’de 30 gün içinde nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise 60 gün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur.

İlgili Memur İle Görüşmeye Başlandığı Andan İtibaren Ortalama 4-6 Dakika

20

Ölüm Tescili

Ölüm nerede meydana gelmiş ise, ölüm olayını bildirmekle yükümlü olanlar tarafından düzenlenen ve  10 gün içinde gönderilmesi gereken MERNİS ölüm tutanağı ile ölüm tescili yapılır.

-Eski tarihlerde gerçekleşen ölüm olayına ilişkin herhangi bir belge ibraz edilemiyorsa ölüm olayını bilen iki tanık adresi bildirir. Kolluk kuvvetlerince yapılacak tahkikat sonucuna göre ölüm tescili yapılır. Tahkikat süresi ortalama 15-20 gündür.

Ortalama 3 Dakika

21

Evlenme Tescili

Evlendirme müdürlükleri (10 gün içinde) veya dış temsilciliklerden (30 gün içinde) gönderilen Mernis Evlenme Bildirimi ile tescil edilir.

Ortalama 3 Dakika

22

Mahkeme Kararları Tescili

Kesinleşmiş mahkeme kararları (Boşanma, Yaş Tashihi, Gaiplik, Kayıt Düzeltme vb.) ilgili mahkemelerin yazı işleri müdürlüğünce en geç 10 gün içinde kurye veya posta ile Ankara İl Nüfus ve Vatandaşlık işleri Müdürlüğüne gönderilir. Ankara İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü mahkeme kararlarını tescili yapılmak üzere merkezdeki nüfus müdürlüklerine havale eder.

Ortalama 4 Dakika

23

Nüfus Kayıt Örneği

Kimliğini ispatlayacak belge

(Fotoğraflı Güncel Uluslararası Aile Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport, Memur Cüzdanı, Avukat Kimlik Kartı, Basın Kartı vb.)

 

Ortalama 1 Dakika

24

Adres Beyanı

1- Kimliğini ispatlayacak belge ile müracaat edilir,

a) Öncelikle beyan edilen adresin ulusal adres veri tabanında yer alıp almadığı ile beyan edilen adreste başkasının olup olmadığı kontrolü yapılır. Bir engel yok ise herhangi bir belge istenmeksizin adres beyanı tescil edilir.

b) Yapılan sorgulama sonucu beyan edilen adreste halen bir başkasının oturduğu tespit edilir ise ilgiliden adres beyan formu ile beyanını teyit edici fatura(elektrik, su, sabit telefon, doğalgaz) noterden tasdikli kira sözleşmesi, tapu kaydı gibi belgeler istenir.

2- Birlikte oturma gerekçesi ile daha önce beyan edilmiş bir adrese bildirimde bulunulması durumunda,

a) Birlikte oturulacak kişi ile akrabalık (eş, çocuk, ana-baba, kardeş, büyük ana-büyük baba,) bağı yok ise birlikte müracaat edilir ve birlikte oturulduğuna dair imzaları alınır.

b) Akrabalık (eş, çocuk, ana-baba, kardeş, büyük ana-büyük baba,) bağı var ise beyan alınır ve tescil edilir.

Ortalama 4 Dakika

25

Yerleşim Yeri Belgesi

-Kimliğini ispatlayacak belge ile şahsın kendisine verilir. Reşit olmayan bireylere ait belgeyi ana, baba veya vasisi alabilir.

 

Ortalama 1 Dakika

26

Önceki Soyadını Kullanma

-Kimliğini ispatlayacak belge ile müracaat edilir.

-Önceki soyadını kullanma için yazılı beyan alınır.

Ortalama 4 Dakika

27

Din Hanesinde Değişiklik

-Kimliğini ispatlayacak belge ile müracaat edilir.

-Kişi ergin ise yazılı beyanına uygun olarak din hanesi, değiştirilir, boş bırakılır veya silinir.

-Reşit olmayanlar için anne ve babanın birlikte yazılı beyanı gerekir.

Ortalama 4 Dakika

28

Tanıma

-Kimliğini ispatlayacak belge ile baba ve çocuğun annesinin müracaatı gerekir.

1-Üçer adet fotoğraf

2-Varsa çocuğa ait doğum raporu

3-Anne yabancı ise medeni halini gösterir usulüne göre onaylanmış bir belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi

4-Tanınan çocukların Nüfus Cüzdanları annesine verilir.

Ortalama 20 Dakika

29

Çok Vatandaşlık

- Nüfus cüzdanı ve Usulüne göre onaylanmış diğer ülke vatandaşlığını gösterir kimlik bilgilerini içeren belge ile kişinin yazılı beyanı alınır. (VAT-12)

 

Ortalama 8 Dakika

30

Yeşil Kart

-Kaymakamlıktan gelen evraklar işlenir.

Ortalama 1 Dakika

31

Diğer Kurum Yazışmaları

-İlgili kurumlardan istenen belgeler yasal süresi içinde gönderilir.

 

 

Ortalama 2 Dakika

32

Evrak Gönderimi

Diğer kurumlara gidecek olan evraklar her hafta çarşamba ve cuma günleri saat 16:00 da postaya verilir.

Ortalama 20 Dakika

 

İlk Müracaat Yeri

Nüfus Müdürlüğü

 

 

 

İsim

Hüseyin Rahmi YEDEKÇİ

 

İsim

Cumali ATİLLA

Unvan

Nüfus Müdürü

 

Unvan

Etimesgut Kaymakamı

Adres

İstasyon Mah. Akasya Cd.N. 5/A 06790 Etimesgut / ANKARA

 

Adres   

İstasyon Mah. Akasya Cd.N. 5/A 06790 Etimesgut / ANKARA

Tel.

(0312) 244 32 42

 

Tel.

(0312) 245 44 00

Faks

(0312) 244 14 36

 

Faks

(0312) 244 02 05

e-Posta

etimesgut06@hotmail.com

 

e-Posta

cumali.atilla@icisleri.gov.tr 


TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETİMESGUT TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

 

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

33

Taşınmaz Sorgulaması, Kayıt ve Belge Örneği istemi

1- İlgilisinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi, kamu kurumlarına ait resmi yazı.

Başvuru: 15 Dk. İşlem: 30 Dk.

34

Satış

1-Taşınmaz sahibi ile alıcısının veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.

2-Gerçek kişilerde fotoğraf.

3- İcra Müdürlüğünün satış müzekkeresi (cebri icra yolu ile satılmış ise).

4- Mahkeme müzekkeresi (ortaklığın giderilmesi davası yolu ile satılmış ise).

5- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası.

6- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.

Başvuru: 15 Dk. İşlem: 2 Saat

35

İpotek

1- Kamu kurum ve kuruluşları (Ordu Yardımlaşma Kurumu dahil), bankalar, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerince açılacak tüm kredilere karşılık teminat gösterilen gayrimenkullerin ipotek işlemleri, tarafların istemi halinde resmi senet tanzim edilmeksizin alacaklı ile borçlu ve varsa kefilleri arasında yapılan kredi veya borç sözleşmeleri.

2- Taşınmaz sahibi ile lehtarın veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belges.i

3- Gerçek kişilerde fotoğraf.

4- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası.

Başvuru: 15 Dk. İşlem: 2 Saat

36

Terkin işlemleri (ipotek)

1- Kamu tüzel kişileri,bankalar ve finans kurumları lehine tesis edilmiş ipotekler o banka veya finans kurumunun terkin için yazdığı yazı ve temsil belgesi.

2- Diğerlerinde lehtara ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.

Başvuru: 15 Dkİşlem: 30 Dk.

37

Mirasın İntikali

1- Taşınmaz mal sahibi murisi ait Sulh Hukuk Mahkemesinden alınmış mirasçılık belgesi.

2- İlgili vergi dairesinden alınmış veraset ve intikal vergisinin ödendiğini gösterir belge (İntikal esnasında ibraz edilmemiş ise devir ve temlik gerektirir herhangi bir akitle birlikte ve üzerinde herhangi bir ayni hak tesisinde ibraz edilmek zorundadır).

3- Mirasçıların veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.

4- Gerçek kişilerde fotoğraf.

5- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası.

Başvuru: 15 Dk. İşlem: 2 Saat

38

Kat irtifakı Tesisi

1- Yetkili makamca onaylı mimari proje.

2- Noterce düzenlenmiş liste.

3- Tüm maliklerce imzalanmış yönetim planı.

4- Taşınmaz sahiplerinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.

5- Gerçek kişilerde fotoğraf.

Başvuru: 15 Dk. İşlem: 8 Saat

39

Cins Tashihi

 

1- Kadastro Müdürlüğünce düzenlenmiş tescil bildirimi.

2- Yapısız iken yapılı hale gelen taşınmaz malların cins değişikliği işlemlerinde, yapı kullanma izin belgesi veya yapı kullanma izni verileceği nedenle cinsinin tashih edilmesine dair Belediye/Valilik yazısı. Tarımsal değişikliklerde Tarım Müdürlüğünce düzenlenmiş rapor ve yazı. Köylerde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli ikamet edenlerin konut hayvancılık ve tarımsal amaçlı yapacakları yapılar için muhtarlıktan alınan izin belgesi.

3- Yapısız halden yapılı hale gelmelerde ilgili vergi dairesinden 492 sayılı harçlar kanununun 4 sayılı tarifesinin 13/a maddesine göre harcın tahsil edildiğine dair belge.

4- Diğer tashihlerde emlak vergisine esas değeri gösterir ilgili belediyeden alınmış belge.

5 -Taşınmaz malın sahibine ait veya yetkili temsilcisinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.

6- Gerçek kişilerde fotoğraf.

7- Yapısız halden yapılı hale gelmelerde zorunlu deprem sigortası.

Başvuru: 15 Dkİşlem: 2 Saat

40

Düzeltme

 

1-Kadastroda bilirkişi beyanına göre senetsizden yapılan tespitlerde yanlışlıkların düzeltilmesi için ilgili muhtarlıktan alınmış fotoğraflı ilmühaber.

2- Varsa düzeltme nedenini gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği.

3- Yüzölçümü düzeltmelerinde Kadastro Müdürlüğünce düzenlenmiş tescil bildirimi ve tapu sicil müdürlüğüne hitaben yazılmış yazı.

4- Taşınmaz malın sahibine ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.

5- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası.

Başvuru: 15 Dk. İşlem: 2 Saat

 

41

Ayırma (İfraz)

 

1- Serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve eki belgeler.

2- Taşınmazın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulunun olumlu kararı.

3- Ayrılması istenen taşınmaz malın sahibine ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.

4- Gerçek kişilerde fotoğraf 5- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası.

6- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.

Başvuru: 15 Dk. İşlem: 4 Saat

42

Kooperatiflerde Ferdileşme

 

1- Kooperatif temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.

2- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası.

3- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.

Başvuru: 15 Dk. İşlem: 2 Saat

43

Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Geçiş

 

1- Kat mülkiyetine çevrilmek için yetkili kurumdan verilen yapı kullanma belgesi ve kat maliklerinden birinin talebi.

2-Taşınmaz malın vasfının bina olarak değiştirilmesi.

Başvuru: 15 Dk. İşlem: 4 Saat

44

Elbirliği Halindeki Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi

 1- Tapu sicilinde kayıtlı taşınmazın malikinin ölümü halinde, miras hakkının mahkemeden alınmış veraset belgesinde belirtilen hisseleri oranında mirasçılar adına Medeni Kanunun hükümlerine göre tescili işleminde mirasçıların adlarına tescil işlemidir.

Başvuru: 15 Dk. (İşlem: 4 Saat

45

Birleştirme (Tevhit)

 

1- Kadastro müdürlüğünce üst yazıya bağlanmış üç takım birleştirme dosyası,tescil bildirimi ve kontrol raporu.

2- Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulu kararı.

3-Birleştirilmesi istenen taşınmaz mallarının sahiplerine ait veya yetkili temsilcisinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.

4- Gerçek kişilerde fotoğraf.

5- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası.

Başvuru: 15 Dk İşlem: 2 Saat

46

Şerhler Sütununda Belirtme

Tapu Sicil Tüzüğü Md.: 54, 55,56,57 de belirtilen belgeler.

Başvuru: 15 Dk. İşlem: 8 Saat

47

Kat Mülkiyeti Tesisi

 

1- Yetkili makamca onaylı mimari proje.

2- Noterce düzenlenmiş liste.

3- Tüm maliklerce imzalanmış yönetim planı.

4-Yetkili makamca verilen yapı kullanma izni.

5- Taşınmaz sahiplerinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.

6- Gerçek kişilerde fotoğraf.

7- Zorunlu deprem sigortası (Kat irtifakı kurulu taşınmazlarda 1,2,3 sıradaki belgeler istenilmez, bağımsız bölüm maliklerinden birinin talebi yeterlidir. 634 sayılı K.M.K. Md.:14),

Başvuru: 15 Dk. İşlem: 2 Saat

48

Beyanlar Sütununda Belirtme

Tapu Sicil Tüzüğü Md.: 60, 61, 62, 63, 64 de belirtilen belgeler.

Başvuru: 15 Dk İşlem: 2 Saat

49

Tahsis İşlemleri

1- İlgili kurumun resmi yazısı ve varsa tahsis cetveli,

2- Gerçek kişilerde lehtarın kimlik bilgilerini gösterir bilgi veya belge.

Başvuru: 15 Dk. İşlem: 2 Saat

50

Trampa

 

1-Taşınmaz sahiplerinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.

2- Gerçek kişilerde fotoğraf.

3- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası.

4- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.

Başvuru: 15 Dk. İşlem: 8 Saat

51

Taksim (Paylaşma)

 

1- Varsa noterden düzenlenmiş veya el yazılı sözleşme (Mirasın taksiminde).

2- Hissedarların veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi (Mirasın taksiminde; Noterde düzenlenmiş veya el yazılı sözleşmedeki imzaların noterde onaylanması halinde sadece adına tescil edilecek iştirakçinin talebi yeterlidir).

3- Gerçek kişilerde fotoğraf.

4- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası.

5- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.

Başvuru: 15 Dk. İşlem: 2 Saat

52

Aile Konut Şerhi

 

1- Konutun aile konutu olduğunu kanıtlayan muhtarlıktan ve varsa apartman yönetiminden alınmış belge.

2 - Vukuatlı nüfus kayıt örneği veya evlilik cüzdanı.

3- Gereken hallerde taşınmaz malın şerhi talep edilen taşınmaz mal ile aynı olduğunun kadastro müdürlüğünce veya muhtarlıkça tespit edilmesi.

4- İstemde bulunanın nüfus cüzdanı veya pasaportu.

Başvuru: 15 Dk İşlem: 2 Saat

53

Bağış

 

1- Bağışlayan ve bağışlananın veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi,

2- Gerçek kişilerde fotoğraf,

3- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası,

4- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.

Başvuru: 15 Dk. İşlem: 4 Saat

54

Ölünceye Kadar Bakma Akdi Sözleşmesi

 

1- Sulh Hukuk Hakimliği veya Noterde düzenlenmiş ise tescili içerir sözleşme,

2- Taşınmaz sahiplerinin ve bakım borçlusunun veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi ,

3- Gerçek kişilerde fotoğraf,

4- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası ,

5- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.

Başvuru: 15 Dk. İşlem: 2 Saat

55

Kira Sözleşmesinin Şerhi

 

1- Kira sözleşmesi,

2- Noterde düzenlenmiş sözleşmeye istinaden şerh yetkisine sahip lehtarın diğer hallerde malikin veya temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu, temsil belgesi,

3- Gerçek kişilerde fotoğraf.

Başvuru: 15 Dk. İşlem: 8 Saat

56

Kat İrtifakının Sona Ermesi

 

1- Kat irtifakının terkini için tüm maliklerin talebi,

2- Kat malikinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi,

3- Gerçek kişilerde fotoğraf.

Başvuru: 15 Dk. İşlem: 2 Saat

57

İntifa Hakkı Tesisi

 

1- Taşınmaz malın sahiplerinin ve intifa hakkı lehtarının veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi,

2- Gerçek kişilerde fotoğraf,

3- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası,

4- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.

Başvuru: 15 Dk. İşlem: 2 Saat

58

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Satış Vaadi Sözleşmesinin Şerhi

 

1- Noterde düzenlenmiş sözleşme,

2- Taşınmaz malın sahibine veya lehtara ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi,

3- Gerçek kişilerde fotoğraf,

4 - İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.

 

Başvuru: 15 Dk İşlem: 8 Saat

59

İrtifak Hakkı

 

1- Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulu kararı,

2- Kadastro Müdürlüğünce düzenlenmiş tescil bildirimi,

3- Taşınmaz malın sahibine ve lehtara ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi 4- Gerçek kişilerde fotoğraf ,

5- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası,

6- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.

Başvuru: 15 Dk. İşlem: 2 Saat

60

Kat Karşılığı Temlik

 

1- Noterden düzenlenmiş sözleşme,

2- Taşınmaz sahibi ve sözleşme gereği devralanın veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi ,

3- Gerçek kişilerde fotoğraf,

4- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.

Başvuru: 15 Dk. ( *) İşlem: 8 Saat (****)

61

Geçit Hakkı Tesisi

 

1- Belediye veya il encümen kararı,

2- Kadastro Müdürlüğünce düzenlenmiş tescil bildirimi,

3- Taşınmaz sahibi ile lehtarın veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi ,

4- Gerçek kişilerde fotoğraf,

5- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası

6- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.

Başvuru: 15 Dk. İşlem: 2 Saat

62

Vasiyetnamenin Tenfizi İşlemi

 

1- Mahkemeden alınmış tenfiz kararı ve tescile yönelik yazı.

2- Vasiyetnamenin onaylı bir örneği.

3 - Lehtara ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.

4- Gerçek kişilerde fotoğraf.

5- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası.

6 - İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.

Başvuru: 15 Dk. İşlem: 8 Saat

63

Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi

 

1- Ana yapının yok olması veya harap olması halinde yetkili merci tarafından belgelenmesi (Deprem veya heyelan gibi doğal afet vs.)

2- Harap ve yok olması halinde kat maliklerden birinin diğer hallerde tüm kat maliklerinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.

3- Gerçek kişilerde fotoğraf.

Başvuru: 15 Dk. İşlem: 2 Saat

64

Eklentinin Yazımı (Teferruat)

1- Elenti listesi.

2- Taşınmaz sahibine ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.

Başvuru: 15 Dk. İşlem: 2 Saat

65

Yönetim Planı Eklenmesi ve Değiştirilmesi

1- Kat maliklerinin beşte dördü tarafından imzalanmış yönetim planı,

2- Yöneticinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.

Başvuru: 15 Dk. İşlem: 8 Saat

66

Üst Hakkı Tesisi (İnşaat Hakkı)

 

1- Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulu kararı.

2- Taşınmaz sahibi ile lehtarın veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.

3- Gerçek kişilerde fotoğraf.

4- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası.

5- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.

6 - Kadastro Müdürlüğünce düzenlenmiş tescil bildirimi.

Başvuru: 15 Dk. İşlem: 2 Saat

67

Ticaret Şirketlerine Ayni Sermaye Konulması Suretiyle Tescil

1- Ticaret mahkemesince tayin olunan değeri gösterir karar (Bilirkişi raporu).

2- Ticaret sicil memurluğundan alınmış temsil belgesinde taşınmazın ayni sermaye olarak tescil edildiğinin belirtilmesi,

3- Ayni sermaye olarak adına tescil edilecek ticaret şirketinin yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi,

4- Ticaret sicil memurluğundan alınmış temsil belgesinde ayni sermayenin tescil edildiği belirtilmemiş ise taşınmaz sahibinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi,

5- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası.

6 - İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.

Başvuru: 15 Dk. İşlem: 2 Saat

68

Finansal Kiralama (Leasing) sözleşmesi belirmesi

1- Noterde düzenlenmiş sözleşme,

2- Lehtara ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.

3- Gerçek kişilerde fotoğraf.

Başvuru: 15 Dk. İşlem: 8 Saat

69

Kat Mülkiyeti Kurulu Taşınmazlarda Kat İlavesi

 

1- Değişikliği gösterir yetkili makamca onaylı mimari proje,

2- Arsa payları değişikliklerini de kapsayan Noterden düzenlenmiş liste,

3- Tüm kat maliklerinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.

4- Gerçek kişilerde fotoğraf.

Başvuru: 15 Dk İşlem: 8 Saat

70

Devre Mülk Hakkı Tesisi

 

1- Devre Mülk Sözleşmesi.

2- Taşınmaz malın sahiplerinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.

3- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası.

Başvuru: 15 Dk. İşlem: 8 Saat

71

Ortaklaşa Kullanılan Yerlerin Tescili

1- Taşınmaz sahibi ile lehtarın veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi,

2- Gerçek kişilerde fotoğraf,

3- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası.

4- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.

Başvuru: 15 Dk. İşlem: 2 Saat

72

Vakfa Özgülenen Malların Tescili

 

1- Vakfın tesciline dair kesinleşmiş mahkeme kararı,

2- Taşınmaz malın vakıf adına tesciline dair mahkemenin bildirimi.

Başvuru: 15 Dk. İşlem: 2 Saat

73

Sözleşmeden Doğan; Şufa (Ön Alım), İştifa (Alım), Vefa (Geri Alım) Hakkı Şerhi

 

1- Noterden düzenlenmiş sözleşme,

2- Şerh yetkisine sahip lehtar veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.

3- Gerçek kişilerde fotoğraf.

Başvuru: 15 Dk. İşlem: 2 Saat

Evrakların eksiksiz teslimi, incelenmesini takiben kendinden önce başvuru olması halinde randevu verilmesi için geçen zaman.

Bir taşınmaza ait işlemin; randevu saati itibariyle hazırlanmaya başlanmasından itibaren geçen zaman.

İki taşınmaza ait işlemin randevu saati itibariyle hazırlanmaya başlanmasından itibaren geçen zaman.

Toplu yapı haricindeki binalara ait işlemin randevu saati itibariyle hazırlanmaya

 başlanmasından itibaren geçen zaman.

İlk Müracaat Yeri

Tapu Sicil Müdürlüğü

 

 

 

İsim

Öktem Özcan

 

İsim

Cumali ATİLLA

Unvan

Tapu Sicil Müdürü

 

Unvan

Etimesgut Kaymakamı

Adres

İstasyon Mah. Akasya Cd.N. 5/A 06790 Etimesgut / ANKARA

 

Adres   

İstasyon Mah. Akasya Cd.N. 5/A 06790 Etimesgut / ANKARA

Tel.

(0312) 226 02 11

 

Tel.

(0312) 245 44 00

Faks

(0312) 226 6811

 

Faks

(0312) 244 02 05

e-Posta

etimesgut-tsm@tkgm.gov.tr

 

e-Posta

cumali.atilla@icisleri.gov.tr

İLÇE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI

 

74

GIDA YARDIMI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi  

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

14 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

7 GÜN (Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)

75

YAKACAK YARDIMLARI

 

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi 

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır. Uygun bulunan başvurularda yakacak yardımı teslimi,  Ankara İl Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfının, vakfımıza yakacak sevkiyatı yaptığı tarihte yapılır.

14 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

7 GÜN (Yakacak yardımının devamı için yapılan başvurularda)

 

76 

BARINMA YARDIMLARI (KİRA)

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi 

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

4. Barınma ihtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu/Kira Kontratı

 

14 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

7 GÜN (Kira yardımının devamı için yapılan başvurularda)

 

77 

SOSYAL DESTEK YARDIMLARI (Bir Defaya Mahsus Para/  Periyodik Nakit

 

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi 

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

14 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

7 GÜN (Sosyal destek devamı için yapılan başvurularda

78

EĞİTİM YARDIMLARI

 

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi 

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

4. Öğrenci Belgesi

 

14 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

7 GÜN (Eğitim destek devamı için yapılan başvurularda

 

 

79

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞNT)

 

1. SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu(İlk defa yapılan başvuruluyorsa)

2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa yapılan başvuruluyorsa)

3. Öğrenci Belgesi

4. Çocukların Kimlik Fotokopisi

 

Not: Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

7 GÜN

 

80

ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI (ŞNT)

 

1. SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu (İlk defa başvuruluyorsa)

2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa başvuruluyorsa)

3. Çocukların Kimlik Fotokopisi

 

Not: Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

7 GÜN

 

81

ÖZÜRLÜ İHTİYAÇ YARDIMLARI

 

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2 Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi  (İlk defa başvuruluyorsa)

4. Medikal malzeme kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu

5. Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olanlardan araç bedelinin, tabi olduğu kurumca karşılanmadığına dair belge

7 GÜN

 

82

AFET DESTEKLERİ(Deprem,Yangın,Sel vb.)

 

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2  Başvuru Dilekçesi  

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

4  Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.

 

7 GÜN

 

 

83

TERÖR ZARAR YARDIMI

 

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

4. Terör zararı tespit tutanağı

 

7 GÜN

 

84

PROJE DESTEKLERİ (GELİR GETİRİCİ PROJELER)              

1. Fayda sahibi başvuru formu

2. Proje hazırlama formatı

3. Proje başvuru formu

4.Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi

5. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)

Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

14 GÜN

 

85

PROJE DESTEKLERİ

 

1. Fayda sahibi başvuru formu

2. Proje hazırlama formatı

3. Proje başvuru formu

Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

 

14  GÜN

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

NOT: Yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanılmak üzere başvurulması için 3294 sayılı kanunun 2.  Maddesi geregi; Fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan (...)(1) vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya
 eğitim ve öğretim imkanı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler bu Kanun kapsamı içindedir. (Ek: 30/5/1997 - KHK - 572/17 md.; Değişik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/77 md.) Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 5510 sayılı Kanun gereği ödedikleri katılım payları bu Kanun kapsamındadır. Ancak yıl içinde ödenen tutarlar, takip eden yılda Hazine tarafından Fona geri ödenir.

İlk Müracaat Yeri

SYDV

 

 

 

İsim

Ertuğrul GÜMÜŞBAŞ

 

İsim

Cumali ATİLLA

Unvan

SYDV Müdürü

 

Unvan

Etimesgut Kaymakamı

Adres

İstasyon Mah. Akasya Cd.N. 5/A 06790 Etimesgut / ANKARA

 

Adres   

İstasyon Mah. Akasya Cd.N. 5/A 06790 Etimesgut / ANKARA

Tel.

(0312) 244 34 64

 

Tel.

(0312) 245 44 00

Faks

(0312) 245 18 88

 

Faks

(0312) 244 02 05

e-Posta

etimesgutsydv@hotmail.com

 

e-Posta

cumali.atilla@icisleri.gov.tr

 

ETİMESGUT İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

86

Hayvancılık İşletmesi

Açılışı ve Sorumlulukların Anlatımı


1-Dilekçe (Form İlçe Müdürlüğünce Temin Edilebilir)

2-Nüfus Kağıdı (Aslı Ve Fotokopisi)

3-Muhtarlıktan Sözkonusu Adreste Hayvancılık Yaptığına Dair Belge

4-İşletmenin Yerinde Tespiti İçin Vasıta Temin Edilmesi

1 saat

(tespit hariç)

 

87

İşletme Tescil Belgesi

1-İşletme Sahibinin Müracaatı

2-İlçe Döner Sermaye İşletmesinden Alınan Makbuz

10 dk 

88

Sığır Cinsi Hayvanlar İçin

Hayvan Pasaportu

1-Hayvan Sahibinin Müracaatı

2-İlçe Döner Sermaye İşletmesinden Alınan Makbuz

10 dk

 

89

İşletmedeki Hayvan Listesi

1-Hayvan Sahibinin Müracaatı

2-İlçe Döner Sermaye İşletmesinden Alınan Makbuz

10 dk

 

90

Yurt İçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu

(İlçe ve Belediye Mücavir Alan Dışına)

1-Hayvan Sahibinin İşletme Tescil No’su İle Müracaatı

2-Evcil Gevişenler İçin Varış İşletmesinin Numarası

3-Sığır ve Mandaların; Şap Aşısı İle Aşılanmış Olması (En Az 15 Gün, En Çok 6 Ay Öncesinden)

4-Koyun ve Keçilerin; Şap ve Ömürlerinde En Az Bir Kez Veba Aşısı ile Aşılanmış Olması

5-Her Büyükbaş Hayvan İçin “Hayvan Pasaportu”

6-Küçükbaş Hayvanlar İçin “Hayvan Nakil Belgesi” (Alıcı-Satıcı-Nakliyeci ve Kulak Küpeleri Bilgilerini İçeren)

7-Evcil Gevişenlerin Kesimhaneye Sevkinde; Aşılama Şartı Aranmaz, Fakat, İlaveten, “Kesim Raporu” İstenir.

8-Arılar İçin; Kovan Plaka Numaraları ve “Arı Konaklama Belgesi”

9-At ve Katırlar İçin; Tek Tırnaklı Hayvan Kimlik Belgesi, Eşekler İçin; Sağlıklı Olmak

10.  Dezenfeksiyon

11.  İlçe Döner Sermaye İşletmesinden Alınan Makbuz

1 saat

 

91

İşletmeye Hayvan Aktarımı

(Alım-Satım İlçe ve Belediye Mücavir Alanı İçinde İse)

1-Her Büyükbaş Hayvan İçin, “Pasaport”

2-Her Küçükbaş Hayvan İçin; “Nakil Belgesi”

30 dk

 

92

İşletmeye Hayvan Aktarımı

(Alım-Satım İlçe ve Belediye Mücavir Alanı Dışında İse)

1-Aktarımın TURKVET/KKKS Üzerinde Gerçekleşmiş Olması

2-Her Büyükbaş Hayvan İçin, “Pasaport” ve “Veteriner Sağlık Raporu”

3-Küçükbaş Hayvanlar İçin; “Nakil Belgesi” ve “Veteriner Sağlık Raporu”

 

30 dk

 

93

Program Dışı Hayvan Aşılaması Talebi

1-Hayvan Sahibinin Vasıta Temin Etmesi

2-İlçe Döner Sermaye İşletmesinden Alınan Makbuz (Aşı Ücreti İçin)

2 gün

94

Arı Konaklama Belgesi

1-TURKVET İşletme Tescili’ne ve AKS Arıcılık Kayıt Sistemi’ne Kayıtlı Olunması

2-Arı Konaklama Belgesi (Arıcılık Yönetmeliği Ek-1)

3-Yurt İçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu

4-Sözkonusu Arılı Kovanların Plaka Numaraları’nın Kovanlara Çakılı ve Veteriner Sağlık Raporu’na İşlenmiş Olması

1 gün

95

Anaç Sığır Desteklemesi

1-Tebliğ’de Belirtilen Süre İçinde Müracaat (Yetkili Yetiştirici/Üretici Birliği)

2-Tebliğ’deki Şartların Yerine Gelmiş Olması (Birliğe Üyelik, TURKVET ve E-ISLAH’a Kayıtlı En Az 5 Anaç Sığır, Irk, İşletmede Bulunma Zamanı, Tohumlama Yaşı)

15 dk

96

Buzağı Desteklemesi

1-Tebliğ’de Belirtilen Süre İçinde Müracaat (Şahıs ya da Birlik)

2-Tebliğ’deki Şartların Yerine Gelmiş Olması (Sun’i Tohumlama, Irk, Aşı, Turkvet)

Not: Destekleme, Doğumun Gerçekleştiği İşletmeye Ödenir.

15 dk

97

Anaç-Koyun Keçi Desteklemesi

1-Tebliğ’de Belirtilen Süre İçinde Müracaat (Yetkili Yetiştirici/Üretici Birliği)

2-Tebliğ’deki Şartların Yerine Gelmiş Olması (Birliğe Üyelik, Turkvet ve KKKS Kaydı, Rev-1 Aşılaması, Asgari 15 aylık Yaş, İşletmede Bulunma Zamanı )

15 dk.

98

Tiftik Desteklemesi

1-Tebliğ’de Belirtilen Süre İçinde Müracaat (Birlik, Kooperatif ya da Şahıs)

Not: Tiftiğin; Tiftik Birliği ya da Kooperatife satılması gerekir.

15 dk.

99

Çiğ Süt Desteklemesi

1-Tebliğ’de Belirtilen Süre İçinde Müracaat (Yetkili Yetiştirici/Üretici Birliği, Şahıs)

2-Tebliğ’deki Şartların Yerine Gelmiş Olması (Birliğe Üyelik, Sütü; Bakanlık Süt Teşvik Kodu’na Sahip İşletmeye Satmak)

15 dk.

100

Arılı Kovan Desteklemesi

1-Dilekçe (Destekleme Tebliği Ek-1)

2-Arılık ve Arılı Kovan Tespit Tutanağı (Destekleme Tebliği Ek-2)

3-Arıcı Kayıtlı Bulunduğu İl/İlçe Dışından Müracaat Ediyorsa; Arı Konaklama Belgesi ve Veteriner Sağlık Raporu

4-Arıcının Birlik Üyesi Olması, Kovanların AKS’ye Kayıtlı Olması, 30-1000 adet Arılı Kovanının Bulunması, Tebliğ’de BelirtilenSüre İçinde Başvurması

15 dk

(tespit hariç)

101

Brusella S-19 Aşılama Desteklemesi

(Dişi Sığırlar)

1-Tebliğ’de Belirtilen Süre İçinde Müracaat (Şahıs ya da Birlik)

2-Tebliğ’deki Şartların Yerine Gelmiş Olması (Sığırın TURKVET Sistemine Kayıtlı, 3-6 Aylık Yaşta Aşılanmış ve Aşılama Kaydının TURKVET’e Girilmiş Olması)

Not: Destekleme, 1 Kez İçin ve Aşılamayı Yaptıran İşletmeye Ödenir.

15 dk

102

Brusella Rev-1 Aşılama Desteklemesi

(Dişi Kuzu/Oğlak)

1-Tebliğ’de Belirtilen Süre İçinde Müracaat (Şahıs ya da Birlik)

2-Tebliğ’deki Şartların Yerine Gelmiş Olması (Kuzu ve Oğlağın KKKS’ne Kayıtlı, 3-6 Aylık Yaşta Aşılanmış ve Aşılama Kaydının TURKVET’e Girilmiş Olması)

Not: Destekleme, 1 Kez İçin ve Aşılamayı Yaptıran İşletmeye Ödenir.

15 dk

103

Aşı Uygulayıcısı Desteklemesi

1-Müracaat (Destekleme Tebliği Ek-27)

2-Aşılama ve Serumlama Makbuzu Aslı

15 dk

104

 

Besi Desteklemesi

 

 

1-Tebliğ’de Belirtilen Süre İçinde Müracaat (Şahıs ya da Birlik)

2-Ulusal Kırmızı Et Birliği’nce Düzenlenecek Belgeler

3-Fatura/Müstahsil Makbuzu

4-Sığır Cinsi Hayvan Pasaportu

5-İşletme Tescil Belgesi

6-Veteriner Sağlık Raporu

7-Kesim Cetveli

8-TURVET Düşüm Belgesi

9-Tebliğ’deki Şartların Yerine Gelmiş Olması (Yurt İçinden Temin, Besi Süresinin İşletmede Tamamlanması, Ruhsatlı Kesimhanede Kestirmek

15 dk

105

Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıt

 

 

1-Başvuru Dilekçesi

2-Çiftçi Belgesi

3-Tapu Müdürlüğünden “Kayıtlarımıza Uygundur” ibareli, onaylı tapu fotokopisi   ( İlk müracaatlarda gerekli)

4-T.C. Nüfus Kayıt Cüzdanı Fotokopisi (İlk müracaat)

5-Formlar

6-Çiftçi Kayıt Formu

7-Tarımsal Faaliyetler Formu

8-Arazi Bilgileri Formu

-Muvafakatname -1 Formu (Hisseli arazilerde bir kişinin tüm araziyi beyanı için)

-Muvafakatname -2 Formu (Birinci derece akrabalara ait arazilerin beyanı için)

9-Arazi Kiralık İse Kira Sözleşmesi

10- Döner Sermaye Makbuzu

1 Saat

106

ÇKS Belgesi Verilmesi

Vatandaşın T.C Kimlik numarası ile beraber müracaatı

15 Dakika

107

Mazot ve Gübre Desteklemesi

1-Mazot-Kimyevi Gübre Desteklemesi Başvuru Dilekçesi

15 Dakika

108

Toprak Analizi Desteklemesi

1-Akredite olmuş bir laboratuardan getirilen toprak analiz belgesi ve başvuru dilekçesi

15 Dakika

109

Sertifikalı Fidan/Tohum Kullanımı Desteklemeleri Başvurusu

1-Sertifikasyon kuruluşu tarafından verilen tohum/fidan sertifikasının fotokopisi

2-Fidan / tohum faturası.  (Sertifika          bilgileri nihai satıcı tarafından faturanın arkasına işlenip onaylanmış)

3-Satıcıdan alınan fidan/tohum desteklemesi talep formu.

4- Kontrol (Müracaatlar İl/ilçe Müdürlükleri teknik ekipleri tarafından kurulan tesis bazında kontrol edilmektedir.)

5- Döner Sermaye Makbuzu

 

 

110

Organik Tarım Desteklemesi

1- Başvuru dilekçesi

2- Organik Tarım Sistemi"ne kayıtlı olduğuna dair belge

 

30 Dakika Kontroller Hariç

111

Yem Bitkisi Desteklemeleri Başvurusu

1-     Başvuru Dilekçesi

2-     Çiftçi Kayıt Formu (ÇKF)

3-     Gerektiğinde İl/İlçe Müdürlüğünce istenecek diğer belgeler

 

112

Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteklemesi Başvurusu

1-Başvuru Dilekçesi

2- ÇKS Kaydı

3- Üretim sezonuna ilişkin hasat tarihi ile son başvuru tarihi arasındaki süreyi içeren alım satım belgesi (müstahsil makbuzu veya fatura)

4-Döner Sermaye Makbuzu

30 Dakika Kontroller Hariç

 

113

Bitki Koruma Ürünü Reçetesi

 

1-Şahsi Müracaat

2-Teşhis için, şüphelenilen bitki ve bitki parçaları ile ilgili örneklerin getirilmesi

 

114

Tabii Afetlerin neden olduğu hasar tespitleri

 

1-Dilekçe

2-ÇKS belgesi

Not:Meydana gelen Hasarın Tarım Sigortaları Kapsamında Olmadığı durumlarda.

 

115

Tarımsal Arazilerin Gelir Tespiti

 

1-Dilekçe

2-İlgili kişilere ait tapu kayıtları

7 Gün

116

Amatör Balıkçı Belgesi Verilmesi

1-Dilekçe

2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3-İki Adet Fotoğraf

4-Döner Sermaye Makbuzu
5-Müracaat Dilekçesi

      30 Dakika

117

Toptancı İzin Belgesinin Verilmesi

1-Müracaat Dilekçesi

2-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti

3-Bayilik sınavınca başarılı olduğunu gösteren sınav başarı belgesi

4-Bayilik yapılacak veya toptancılık yapılacak yerin veya deponun açık adresi

5-T.C Kimlik numarası beyanı

6-İki adet vesikalık fotoğraf

Not: İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra başvuru dosyası belge düzenlenmek üzere İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne gönderilecektir. Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.    

      30 Dakika

 

 

İlk Müracaat Yeri

ETİMESGUT İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

İsim

Ahmet Faruk ÖZDEMİR

 

İsim

Cumali ATİLLA

Unvan

İlçe Müdürü

 

Unvan

Etimesgut Kaymakamı

Adres

İstasyon Mah. Akasya Cd.N. 5/A 06790 Etimesgut / ANKARA

 

Adres   

İstasyon Mah. Akasya Cd.N. 5/A 06790 Etimesgut / ANKARA

Tel.

(0312)  310 99 99

 

Tel.

(0312) 245 44 00

Faks

 (0312) 310 99 90

 

Faks

(0312) 244 02 05

e-Posta

fursedur@gmail.com

 

e-Posta

cumali.atilla@icisleri.gov.tr

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dısında belge istenmesi, eksik belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI

 

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 

1

6136 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Silah Taşıma Ruhsatları

Tüm Vatandaşlar İçin Ortak Belgeler;

1. Dilekçe,

2. Sağlık raporu,

3. Nüfus cüzdan fotokopisi,

4. Adli sicil beyanı,

5. (4) adet fotoğraf,

Bunlara ilave olarak;

Yabancı Ülke Fahri Temsilciliğini Yapan Türk Vatandaşlarından; Dışişleri Bakanlığı resmi görev yazısı
Basın mensuplarından;
1. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Resmi Yazısı,

2. Sarı basın kartı aslı ve fotokopisi
Altın ve Gümüş ile İlişkili İşlerde Çalışanlardan;

1. Vergi dairesi yazısı,

2. Oda kayıt belgesi,

3. İşyeri ruhsat fotokopisi,

4. Şirketler için ticaret sicil gazetesi,

5. Şirketler için kimlerin silah alacağını belirleyen yetkili kurul kararı.
91/1779 Sayılı Yönetmelik 9’ncu Maddesi (e) Fıkrası Kapsamındaki Kişilerden;

1. Talep eden kişinin faaliyete ilişkin ruhsat veya belge fotokopisi,

2. Vergi dairesi yazısı,

3. Bu iş yerlerinde çalışan güvenlik belgesi olan kişiler için iş sahibinin yazılı müracaatı, Sigorta primlerinin ödendiğine dair yazı, Güvenlik belgesi

Banka müdürlerinden; Görev belgesi

Pilotlardan;

1. Kurum yazısı

2. Pilotluk lisans fotokopisi”

91/1779 Sayılı Yönetmelik 9’ncu maddesi (h) fıkrası kapsamındaki kişilerden;

1. Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını gösterir vergi dairesi yazısı,

2. Serbest bölgelerde gösterilen faaliyet nedeniyle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı,

3. Kar-zarar cetveli ve bilanço,

4. Ticaret Sicil Gazetesinde en son yayınlanan şirket ana sözleşmesi,

5. Ruhsat talebi doğrultusunda yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının görevleriyle ilgili atama kararı ve buna ilişkin ticaret sicil gazetesi

91/1779 Sayılı Yönetmelik 9’ncu maddesi (ı) fıkrası kapsamındaki toprak sahibi kişilerden;

1. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

2. Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı,

3. Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi.

İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra

 

(7) İş Günü

 

 

6136 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Silah Taşıma Ruhsatları

91/1779 Sayılı Yönetmelik 9’ncu maddesi (i) fıkrası kapsamındaki sürü sahiplerinden;

1. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

2. Ziraat odasından veya Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinden alınacak üretici belgesi,

3. Hayvan sayısını gösterir tarım il/ilçe müdürlüğü/vergi dairesi yazısı.”

Müteahhitlerden;

1. İş deneyim(iş bitirme/iş durum) belgesi,

2. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

3. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,

4. Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı.

Akaryakıt istasyon sahiplerinden;

1. Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi,

2. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

3. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,

4. Sorumlu ortaklardan ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı.

Akaryakıt istasyonları sahipleri adına akaryakıt satışı yapanlardan;

1. İş sahibinin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise Silâh ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı,

2. Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi,

3. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

4. Çalışanın sigorta primlerinin ödendiğine dair sosyal güvenlik kurumu yazısı.

91/1779 Sayılı Yönetmelik 9’ncu maddesi (m) fıkrası kapsamındakilerden;

1. İş Sahiplerinden,

2. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

3. Çalıştırılan işçi sayısını ve primlerin ödendiğine dair vergi dairesi yazısı,

4. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,

5. Sorumlu ortakları ve kimlerin silaha ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,

6. Bu iş yerlerinde çalışan bekçi, veznedar ve mutemetler için;

a. İş sahibinin yazılı müracaatı,

b. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi

c. Silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı

ç. Sigorta primlerinin ödendiğine dair sosyal güvenlik kurumu yazısı,

7. Yapılan işe dair vergi dairesi yazısı.

Atış poligonu sahibi ve koruma görevlilerinden;

1. İşletme ruhsatı fotokopisi,

2. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

3. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,

4. Yönetimden sorumlu ortakları ve kimlerin silâh ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,

Bu işyerlerinde çalışan bekçilerden,

1. İş sahiplerinden istenen belgeler,

2. İş verenin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise silâh ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı,

3. Sigorta primlerinin ödendiğine dair kurum yazısı.

 

 

 

6136 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Silah Taşıma Ruhsatları

91/1779 Sayılı Yönetmelik 9’ncu maddesi (o) fıkrası kapsamındakilerden;

1. Kişi/kurumun yazılı müracaatı,

2. Eski eserler ve tarihi anıtların tapu kayıt belgeleri,

3. Bekçilerin primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı istenir.)”

Arıcılardan;

1. Ziraat odalarından veya Tarım İl-İlçe Müdürlüğünden alınacak çiftçi belgesi,

2. Kovan adedini belirten Tarım İl-İlçe Müdürlüğünden yazı (en az aktif olan 100 kovan olması gerekmektedir),

3. 2000 Kg bal satıldığına dair müstahsil makbuzu (müracaat tarihi itibarıyla 1 yıllık olmasına dikkat edilecektir),

4. Arıcılığın meskun yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il/ilçe tarım müdürlüğünden yazısı.

Patlayıcı madde depo koruma görevlilerinden;

1. Vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

2. Oda kayıt belgesi,

3. İş sahibinin yazılı müracaatı,

4. Depo izin belgesi fotokopisi

5. Sigorta primlerinin ödendiğine dair kurum yazısı.

91/1779 Sayılı Yönetmelik 9’ncu madde (r) fıkrası kapsamındaki kişilerden; Ayrılış şeklini belirten kurum yazısı.

Döviz ile uğraşan şirket temsilcilerinden;

1. Banka ve kambiyo Genel Müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi,

2. Oda kayıt belgesi, vergi dairesi yazısı, işyeri ruhsat fotokopisi.

Avukat ve noterlerden;

1. Avukatlardan, avukatlık ruhsat fotokopisi, vergi dairesi yazısı,

2. Noterlerden, noterlik belgesi fotokopisi, vergi dairesi yazısı

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının Birlik, Federasyon ve Konfederasyon Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Ticaret ve Sanayi Odaları Başkan ve Üyeleri ile Meclis Üyelerinden;

1. Bağlı olunan Oda, birlik, federasyon konfederasyonun yazısı,

2. Görevle ilgili seçim tutanağı.

Köy ve mahalle muhtarlığı, Belediye Başkanlığı İl Genel Meclis Üyeliği yapmış olanlardan

1. Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,

2. Görevle ilgili seçim tutanağı.

Şehit Yakınlarından; Şehitlik belgesi.

91/1779 Sayılı Yönetmelik 10’ncu maddesi kapsamındaki kamu görevlilerinden

1. Normal emekli olanlardan, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü veya ilgili kurumlarca düzenlenmiş emekli olduğuna dair belge veya emekli kimlik kartı fotokopisi,

2. Haklarında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına ilişkin kurum yazısı,

3. İstifa ederek ayrılanlardan; İkametgâh ilmühaberi,

4. Malulen emekli olanlardan; Maluliyet sebebini gösteren sağlık kurulu raporu,

5. Psikolojik rahatsızlığı sebebiyle emekli edilenlerden; İlk raporu aldığı sağlık kuruluşundan ilk rapordan bahsedilerek düzenlenmiş son sağlık durumunu gösterir heyet raporu istenir

 

2

6136 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Silah Bulundurma Ruhsatları

1. Dilekçe,

2. Sağlık raporu,

3. Nüfus cüzdan fotokopisi,

4. Adli sicil beyanı,

5. İkamet belgesi,

6. (4) adet fotoğraf,

 

3

2521 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi

1. Dilekçe,

2. Sağlık raporu,

3. T.C. Kimlik Numarası Beyanı,

4. Adli Sicil beyanı,

5. (2) adet Fotoğraf.

İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra

(7) İş Günü

4

Mermi Satın Alma Belgesi

1. Dilekçe,

2. Ruhsat fotokopisi.

İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra

(7) İş Günü

5

Satıcılık (Bayilik) Belgesi

1. Valilikten Jandarmaya havaleli dilekçe,

2. İşyerinin kendi mülkiyetlerinde bulunduğunu veya kiralandığını kanıtlayan belge,

3. Silah bulundurmasında ve satmasında bedeni ve ruhi bakımdan bir sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,

4. Sabıka kaydı beyanı,

5. 2521 S.K. hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak kanun sorumluluğu üstlendiğine dair taahhütname,

6. T.C. Kimlik numarası beyanı,

7. Son (6) ay içerisinde çekilmiş (5) adet vesikalık fotoğraf.

Tahkikat ve belgelerin tamamlanmasının müteakip

(7) İş Günü

 

6

6136 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Silah Nakil Belgesi

1. Dilekçe,

2. Ruhsat fotokopisi

İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra

(7)Gün

91/1779 Sayılı Yönetmelik Md.24

7

5729 Sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah Kayıtları

26864 Sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkındaki Yönetmeliğin 8’ nci maddesine istinaden;

1. Dilekçe,

2. Fatura,

3. Nüfus Cüzdanı,

4. Adli Sicil Beyanı.

İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra

Aynı Gün İçerisinde

8

Trafik Kazası Tespit Tutanağının verilmesi

(Sadece Maddi hasarlı Trafik Kazalarında)

1. Nüfus Cüzdanı,

2. Araç Tescil Belgesi,

3. Araç Trafik belgesi,

4. Trafik Sigortası.

(Ölüm veya Yaralamalı kazalarda kaza tespit tutanağı Cumhuriyet Savcısı tarafından verilmektedir.)

İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra

(24 )Saat

9

Geri Alınan Sürücü Belgesinin İadesi

1, Nüfus cüzdanı (Nüfus cüzdanı istenmesine gerek yoktur. Jandarma Muhafazasında bulunan sürücü belgeside kimlik yerine geçen bir belgedir.)

2. Sürücü Belgesi geri alma tutanağı. (Bu belgeye gerek yoktur. Vatandaş bu belgeyi kayıp etse de sürücü belgesinin geri verilme zamanı geldiğinde verilmesi gerekir.)

3. Sürücü Belgesi geri alınan kişinin bizzat müracaatı .(Sürücü Belgesi sahibinden başkasına verilemez.)

4. Sürücü Belgesi üç veya üçden fazla geri alınmışsa Psiko-teknik değerlendirme ve Psikiyatri uzmanı raporu. Karayolları Trafik kanunu Md.48.

5. Aynı gün içerisinde ikinci defa yüz puanı doldurarak Sürücü Belgesine el konulanların Sürücü Belgesi iade edilmeden Psikiyatri uzmanı raporu. Karayolları Trafik Yönetmeliği Md. 118

6. Psikoteknik Değerlendirme Sonuç Raporu

7. Sürücü davranışlarını geliştirme ve eğitim sonuç raporu .

 

İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra

(1) Saat

 

10

Trafikten Men Edilen Aracın İade Edilmesi

Muayene Süresi Geçen Araç İçin;

1. Araç trafik belgesi,

2. Araç muayene raporu,

3. Nüfüs cüzdanı,

4. Sürücü belgesi.

Aracın Noter Satışını Alınarak, 1 Ay İçerisinde Satın Alan Adına Tescil Belgesi Çıkarılmadığı İçin Trafikten Men Edilen Araçlar İçin;

1. Araç tescil belgesi, (yeni çıkarılmış)

2. Nüfus cüzdanı,

3. Sürücü belgesi.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Olmayan Araçlar İçin;

1 Sigorta poliçesi,

2. Nüfus cüzdanı,

3. Sürücü belgesi.

Diğer Sebeplerle Trafikten Men Edilen Araçlar İçin;

1. Araçtaki eksikler tamamlanacak, (şirket adına kayıtlı araç ise şirket yetkilisi imza sirküleri ile gelinecek)

2. Vergi dairesinden aracın borcu olmadığına dair belge,

3. Nüfus cüzdanı,

4. Sürücü belgesi.

(Araç, sahibi veya noter onaylı vekâletname ile müracaat eden kişilere teslim edilir.)

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası olmayan araçlar için;

1. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 20/1-a/1,21 ,25, 26/1, 28, 30/1- a 30/1-b, 31/1-b, 32, 36, 48/5,48/6,49/3,65/1-b, 65/1-d, 65/1-e, 65/5 veEK-2 Maddelerine istinaden Trafikten men edilen araçlar için.

1. Araçtaki eksiklikler tamamlanacak (Şirket adına kayıtlı araçlar ise şirket yetkilisi imza sirkileri ile gelinecek)

2. Vergi Dairesinden aracın borcu olmadığına dair belge.

3. Nüfus cüzdanı

4. Sürücü Belgesi

5. Yeterli sürücü belgesine haiz sürücü (36,48/5,48/6,49/3)

Muayene süresi geçen araçlar için;

 1. Araç Trafik Belgesi,
 2. Araç Muayene raporu
 3. Nüfus cüzdanı
 4. Sürücü Belgesi
 5. Tescil Belgesi
 6. KTK Zorunlu Mali Sorumluluk Poliçesi

Aracın Noter satışının alınarak, bir ay içerisinde satın alan adına tescil belgesi çıkarılmadığı için Trafik men edilen araçlar için;

 1. Araç tescil belgesi
 2. Nüfus Cüzdanı
 3. Sürücü Belgesi
 4. Araç Trafik Belgesi
 5. KTK Zorunlu Mali Sorumluluk Poliçesi

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası olmayan araçlar için;

1. Sigorta Poliçesi

2. Nüfus Cüzdanı

3. Sürücü Belgesi

4. Tescil Belgesi

5. Araç Trafik Belgesi

Diğer sebeplerle Trafikte men edilen araçlar için;

1. Araçtaki eksiklikler tamamlanacak

2. Vergi Dairesinden aracın borcu olmadığına dair belge

3. Nüfus Cüzdanı

4. Sürücü Belgesi

5. Tescil Belgesi

6. Araç Trafik Belgesi

7. KTK Zorunlu Mali Sorumluluk Belgesi

Muayene süresi geçen araçlar için

1. İzin belgesi düzenlenir.

2. Araç Trafik Belgesi

3. Araç Muayene Raporu

4. Nüfus Cüzdanı

5. Sürücü Belgesi

 

 

İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra

(1) Saat

11

Kayıp Eşyalar İçin Tutanak Düzenlenmesi

 1. Eşyasını Kayıp Eden Kişinin Kimliğini belirtir bir belge,
 2. Dilekçe.

İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra

(15) Dakika

12

3091 SKM.

1. Kaymakamlık Havaleli Dilekçe,

2. kaymakamlıkça Konu İle İlgili Görevlendirilen Personel Yazısı.

İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra

(2) Saat

 

 

İlk Müracaat Yeri

İlçe  andarma Komutanlığı

 

 

 

İsim

Jnd. Ütğm. 
Namık Onur İNCE

 

İsim

Cumali ATİLLA

Unvan

İlçe Jandarma Komutanı

 

Unvan

Etimesgut Kaymakamı

Adres

Bağlıca Mah.

 

Adres   

İstasyon Mah. Akasya Cd.N. 5/A 06790 Etimesgut / ANKARA

Tel.

(0312) 234 16 70

 

Tel.

(0312) 245 44 00

Faks

(0312) 234 16 79

 

Faks

(0312) 244 02 05

e-Posta

 

 

e-Posta

cumali.atilla@icisleri.gov.tr


İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

 

Araç Tescil İşlemleri

1-      Fatura

2-      Noter Satış Senedi

3-      Trf. Sigortası

4-      Şöförler Odasından Alınan Dosya

10 Dk

 

Sürücü Belgeleri

1-      Sürücü Kursundan gelen evraklar

2-      Kimlik

3-      Harç Makbuzu

4-      Şöförler Odasından Alınan Dosya

30 Dk

 

Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatı Vermek

1-      Dilekçe

2-      Sabıka Kaydı

3-      Dr. Raporu

4-      Vergi Dairesi Harç Makbuzu

6 SAAT

 

İlk Müracaat Yeri

İlçe Emniyet Müdürlüğü

 

 

 

 

 

İsim

Cemil DEVECİOĞLU

 

İsim

Cumali ATİLLA

Unvan

Emniyet Müdürü

 

Unvan

Etimesgut Kaymakamı

Adres

Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü

 

Adres   

İstasyon Mah. Akasya Cd.N. 5/A 06790 Etimesgut / ANKARA

Tel.

(0312) 244 14 51

 

Tel.

(0312) 245 44 00

Faks

(0312) 244 14 88

 

Faks

(0312) 244 02 05

e-Posta

 

 

e-Posta

cumali.atilla@icisleri.gov.tr

 

 
Cumali ATİLLA

Haber ve Duyurular
 

Ankara
+C

Yük.: +

Düş.: -5°

Sa, 27.03.2012

İstasyon Mh. Akasya Cd. No:5/A Etimesgut/ANKARA